Όροι χρήσης

Η εταιρεία με την επωνυμία «TRAVEL POWER Α.Ε», που εδρεύει στο Ίλιον Αττικής, επί της οδού Θηβών  αριθ.510, σας καλωσορίζει στην ιστοσελίδα της «www.ekdromi.gr».

Στην ιστοσελίδα προβάλλονται και προωθούνται προσφορές τρίτων με την ιδιότητά τους ως προμηθευτές προϊόντων και υπηρεσιών από το χώρο του τουρισμού. Οι προσφορές (εκπτωτικές τιμές) ισχύουν για συγκεκριμένο χρόνο και ποσότητα και πάντοτε υπό την απαραίτητη προϋπόθεση της συμπλήρωσης ενός ελάχιστου αριθμού αγοραστών. Επισκέπτες της ιστοσελίδας δύνανται να επωφεληθούν των προσφορών, με την αγορά ειδικών voucher από τον εκάστοτε Προμηθευτή μέσω της παρούσας. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η πλήρης και ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων που περιγράφονται αναλυτικά στην εκάστοτε προσφορά, αλλά και όσων εμπεριέχονται κατωτέρω. Ως εκ τούτου, συνίσταται η προσεκτική ανάγνωση των κάτωθι αναγραφομένων πριν την περιήγηση, πρόσβαση, χρήση της παρούσας δικτυακής τοποθεσίας ή την πραγματοποίηση οποιασδήποτε συναλλαγής για παροχές ή υπηρεσίες που διατίθενται μέσω αυτής.

 

Α. Έννοιες

 • Εταιρία: η εταιρία με την επωνυμία «TRAVEL POWER Α.Ε», που εδρεύει επί της οδού Θηβών αριθ. 510 στην Αττική (τηλέφωνο επικοινωνίας: 2105053003, Help Desk, Δευτέρα έως και Παρασκευή 09:00–18:00),
 • Ιστοσελίδα: η παρούσα ιστοσελίδα «www.ekdromi.gr»
 • Προμηθευτής: κάθε τρίτος Προμηθευτής, ο οποίος επιλέγει να προωθήσει τα προϊόντα/υπηρεσίες του σε ειδικές εκπτωτικές τιμές
 • Πρόσωπο που ενεργεί κατ’ εντολή του Προμηθευτη: κάθε εξουσιοδοτημένο για την προώθηση των υπηρεσιών ή προσφορών του Προμηθευτή πρόσωπο, το οποίο ενεργεί, κατόπιν εντολής ή αδείας που του έχει χορηγηθεί και με το οποίο έχει συμβληθεί η Εταιρεία(για παράδειγμα Τουριστικός Πράκτορας,Tour Operator κτλ)
 • Προϊόν/υπηρεσία: το προϊόν/υπηρεσία του Προμηθευτή που διατίθεται σε προσφορά μέσω της ιστοσελίδας
 • Αγοραστής: κάθε χρήστης της ιστοσελίδας, ο οποίος συμμετέχει επιτυχώς σε Προσφορά που αναρτάται στην ιστοσελίδα και αγοράζει το προϊόν/υπηρεσία του Προμηθευτή
 • Voucher: η βεβαίωση που χορηγείται μέσω της ιστοσελίδας ηλεκτρονικά στον Αγοραστή, φέρει μοναδικό κωδικό και προσκομίζεται υποχρεωτικά από τον Αγοραστή στον Προμηθευτή για την παραλαβή του προϊόντος/υπηρεσίας.

 

 

Β.   Όροι Παροχής Υπηρεσιών

 • Η συμμετοχή στην υπηρεσία επιτρέπεται αποκλειστικά και μόνο σε πρόσωπα που έχουν συμπληρώσει το δέκατο όγδοο (18ο) έτος της ηλικίας τους και έχουν πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα. Κάθε Χρήστης δηλώνει και εγγυάται ρητά ότι κατά την εγγραφή του στην ιστοσελίδα θα παρέχει αληθείς, ακριβείς και πλήρεις πληροφορίες και ότι διαθέτει τις απαιτούμενες νόμιμες προϋποθέσεις, αλλά και την απαραίτητη ικανότητα να αντιληφθεί τους όρους και τις προϋποθέσεις που εμπεριέχονται στο παρόν συμφωνητικό.
 • Η Εταιρεία μέσω της ιστοσελίδας της προωθεί προϊόντα/υπηρεσίες προμηθευτών σε ειδικές εκπτωτικές τιμές και για συγκεκριμένο χρόνο ή ποσότητα υπό τους όρους και προϋποθέσεις που αναρτώνται κάθε φορά στην ιστοσελίδα μαζί με την εκάστοτε προσφορά. Για την ενεργοποίηση της εκάστοτε προσφοράς είναι απαραίτητη η συμπλήρωση ενός ελάχιστου αριθμού Αγοραστών που έχει ορισθεί από τον Προμηθευτή ή άλλο ειδικά εξουσιοδοτημένο για την προώθηση των υπηρεσιών του πρόσωπο, το οποίο ενεργεί κατ’ εντολή του Προμηθευτή. 
 • Η εκδήλωση ενδιαφέροντος για την αγορά μίας υπηρεσίας, καθώς επίσης και η δημιουργία προσωπικού λογαριασμού στην ιστοσελίδα ekdromi.gr συνιστά ρητή αποδοχή και συναίνεση εκ μέρους του χρήστη στη μελλοντική ενημέρωσή του σχετικά με διαφημιστικές ή προωθητικές ενέργειες (marketing) προϊόντων και υπηρεσιών της παρούσας μέσω ηλεκτρονικών μηνυμάτων. Τα στοιχεία που αποθηκεύονται για την ενημέρωση των συμμετεχόντων θα τηρούνται πάντοτε σύμφωνα με το Ν.2472/1997, το Ν. Ν.3471/2006, τον Γενικό Κανονισμό ΕΚ 2016/679 και τις Αποφάσεις και Οδηγίες της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Οι συμμετέχοντες διατηρούν το δικαίωμα να ζητήσουν οποτεδήποτε και χωρίς επιβάρυνση την επιβεβαίωση, τροποποίηση ή διαγραφή των στοιχείων τους και την εξαίρεσή τους από τη λήψη ηλεκτρονικών μηνυμάτων, επικοινωνώντας με τη διοργανώτρια εταιρεία.
 • Η Εταιρία χορηγεί στους χρήστες της ιστοσελίδας που συμμετείχαν επιτυχώς στην αγορά μίας προσφοράς Vouchers (ηλεκτρονικές βεβαιώσεις). Το κάθε Voucher αντιστοιχεί στην αξία της εκάστοτε Προσφοράς. Με την επίδειξη του στον Προμηθευτή ή τη γνωστοποίησή του στο πρόσωπο, το οποίο είναι ειδικά εξουσιοδοτημένο για την προώθηση των υπηρεσιών του και ενεργεί κατ’ εντολή του Προμηθευτή, ο Προμηθευτής υποχρεούται, ως περιγράφεται κατωτέρω στην ενότητα Γ ΙΙΙ, να παράσχει στον αγοραστή το αντίστοιχο προϊόν ή υπηρεσία.
 • Η Εταιρεία δε συμμετέχει στις ως άνω πωλήσεις, αλλά συνιστά τρίτο-διαμεσολαβητή. Διά του παρόντος ρητά δηλώνεται ότι ουδεμία αξίωση ή απαίτηση μπορεί να εγερθεί έναντι της Εταιρείας από τους αγοραστές σε περίπτωση ακύρωσης ή ματαίωσης των προσφορών από τους Προμηθευτές ή ειδικά εξουσιοδοτημένα για την προώθηση των υπηρεσιών τους πρόσωπα, που ενεργούν κατ’ εντολή τους, έχοντας εγγυηθεί έναντι της Εταιρείας την εκπλήρωση των προσφορών αυτών. Ομοίως, ουδεμία ευθύνη φέρει η Εταιρεία έναντι του Αγοραστή, σε περίπτωση που ο Προμηθευτής ή κάθε πρόσωπο που ενεργεί κατ’ εντολή του Προμηθευτή, μετά την ενεργοποίηση της Προσφοράς, περιέλθει σε καθεστώς πτώχευσης, εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης, με αποτέλεσμα την αδυναμία παροχής του αγορασθέντος προϊόντος ή της υπηρεσίας.

 

Γ. Διαδικασία με απλά βήματα

Ι. Κάθε επισκέπτης της ιστοσελίδας έχει τη δυνατότητα να εκδηλώσει ενδιαφέρον για μία Προσφορά, συμπληρώνοντας τα απαιτούμενα στοιχεία (ονοματεπώνυμο και ηλεκτρονική διεύθυνση) στα αντίστοιχα πεδία. Παράλληλα, μπορεί να δημιουργήσει, εφόσον το επιθυμεί, και προσωπικό λογαριασμό (προφίλ) στο ekdromi.gr, προκειμένου να διευκολυνθούν μελλοντικές συναλλαγές του, αλλά και να καταστεί δυνατός ο έλεγχος προηγούμενων αγορών, η ενημέρωση σχετικά με την κατάσταση του λογαριασμού, αλλά και η τροποποίηση προσωπικών στοιχείων, με σκοπό την αποφυγή ανακριβειών.

ΙΙ. Κάθε χρήστης μπορεί να εκδηλώσει ενδιαφέρον για Προσφορά που έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα και για τρίτα πρόσωπα (συγγενικά ή φιλικά) συμπληρώνοντας τα αντίστοιχα πεδία του κάθε προσώπου στη σελίδα αγοράς της εκάστοτε Προσφοράς. Σε κάθε Προσφορά προβλέπεται συγκεκριμένος αριθμός τρίτων προσώπων, για τα οποία μπορεί να εκδηλώσει ενδιαφέρον κάθε χρήστης.

ΙΙΙ. Η εκδήλωσης ενδιαφέροντος ενεργοποιείται με το πάτημα του πλήκτρου “Πληρωμή”. Στο σημείο αυτό, το ποσό, το οποίο αντιστοιχεί στην αξία του Voucher, δεσμεύεται μέσω της πιστωτικής κάρτας του χρήστη στο όνομα και για λογαριασμό του Προμηθευτή ή αντίστοιχα σε ορισμένες περιπτώσεις του προσώπου που ενεργεί κατ’ εντολή του Προμηθευτή.

ΙV. Η χρέωση της πιστωτικής κάρτας πραγματοποιείται μόνο, εφόσον ενεργοποιηθεί η προσφορά. Το ποσό δεν αφαιρείται νωρίτερα από το λογαριασμό, προκειμένου να προληφθεί η περίπτωση της μη ενεργοποίησης της προσφοράς, ενώ υπάρχει πάντοτε το ενδεχόμενο να θελήσει εκ των υστέρων ο ενδιαφερόμενος να ακυρώσει την αγορά που πραγματοποίησε. Στην περίπτωση αυτή υποχρεούται να επικοινωνήσει με το αρμόδιο τμήμα εξυπηρέτησης πελατών της ekdromi.gr στο 2105053003.                           

 1. Η διάρκεια της ανάρτησής στην ιστοσελίδα καθίσταται πάντοτε γνωστή στο χρήστη, πριν αυτός εκδηλώσει ενδιαφέρον. Ο επισκέπτης έχει τη δυνατότητα να πληροφορείται ανά πάσα στιγμή μέσω της ιστοσελίδας το χρονικό διάστημα, το οποίο απομένει μέχρι το πέρας ανάρτησης της Προσφοράς.Δίπλα σε κάθε προσφορά υπάρχει ο γνωστός "Χρονομετρητής", ο οποίος προσδιορίζει τον υπολειπόμενο χρόνο για τη λήξη της. Προς αποφυγή τυχόν παρερμηνειών και με σκοπό την ορθή και αντικειμενική ενημέρωση κάθε ενδιαφερομένου, πρέπει να υπογραμμιστεί ότι η ένδειξη του Χρονομετρητή δεν είναι απόλυτη και τελεί πάντοτε υπό την αίρεση της συμπλήρωσης του αριθμού των κλινών που επιθυμεί να διαθέσει ο Πάροχος υπό τη συγκεκριμένη τιμή και προϋποθέσεις. Αυτό σημαίνει πρακτικά αφενός ότι η προσφορά μπορεί να τερματιστεί νωρίτερα από τον αναγραφόμενο χρόνο, στην περίπτωση, κατά την οποία εξαντληθεί η διαθεσιμότητα των δωματίων του Παρόχου πριν την παρέλευσή του ή ότι αφετέρου μπορεί να παραταθεί η διάρκειά της, εφόσον ο αριθμός των δωματίων δεν έχει συμπληρωθεί και ο Πάροχος επιθυμεί την εξακολούθησή της.Η Εταιρεία τηρεί επομένως πάντοτε το δικαίωμα να επιμηκύνει σε συνεργασία με τον Πάροχο ή το πρόσωπο που ενεργεί κατ’ εντολή του, την τρέχουσα προσφορά ή να την περατώσει πριν το προβλεπόμενο χρόνο στην περίπτωση, κατά την οποία αυτό αποτελεί επιλογή του Παρόχου. Δυνατότητα παράτασης ή επιμήκυνσης της προσφοράς προβλέπεται και στην περίπτωση, κατά την οποία δεν έχει εξαντληθεί το marketing budget που είχε αρχικά οριστεί και η απόδοσή της κρίνεται ιδιαιτέρως συμφέρουσα.

 

Με την ενεργοποίηση της Προσφοράς, η Εταιρεία:

α) δίνει εντολή για οριστική χρέωση της πιστωτικής κάρτας του Αγοραστή με την αξία του Voucher στο όνομα και για λογαριασμό του Προμηθευτή ή κάθε εξουσιοδοτημένου για την προώθηση των υπηρεσιών του προσώπου, που ενεργεί κατ’ εντολή του Προμηθευτή. 

β) διαθέτει στους χρήστες που συμμετείχαν επιτυχώς στην Προσφορά (ενεργοποίηση της Προσφοράς και επιτυχής χρέωση της πιστωτικής κάρτας) τα Vouchers, τα οποία προορίζονται για τη συγκεκριμένη Προσφορά. Τα Vouchers διατίθενται ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας στη σελίδα του προφίλ του κάθε Αγοραστή ενώ σχετική ειδοποίηση αποστέλλεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση που έχει δηλώσει ο Αγοραστής.

γ) αποστέλλει στον Προμηθευτή ή σε κάθε εξουσιοδοτημένο για την προώθηση των υπηρεσιών του πρόσωπο, κατάλογο με τα ονόματα των Αγοραστών και τον κωδικό κάθε Voucher, που είναι μοναδικός.

VΙ.Το ύψος της παρεχόμενης έκπτωσης προσδιορίζεται για κάθε προσφορά από τον ίδιο τον πάροχο και αναρτάται με αποκλειστικά δική του ευθύνη. Ως αρχική τιμή, επί της οποίας αποτιμάται η εκάστοτε έκπτωση, λογίζεται εκείνη, η οποία ισχύει κατά το χρονικό σημείο ανάθεσης της σχετικής εντολής. Εάν ωστόσο η τιμή αυτή έχει διαφοροποιηθεί κατά το χρονικό σημείο, κατά το οποίο αναρτάται εν τέλει η προσφορά (αν λόγου χάρη έχει παρέλθει στο μεσοδιάστημα σημαντικό χρονικό διάστημα)τότε ως αρχική τιμή λογίζεται εκείνη, η οποία ισχύει κατά το χρονικό σημείο ανάρτησής της.Για τον ακριβή υπολογισμό της και προς αποφυγή παραπλανητικών φαινομένων ο Πάροχος είναι υποχρεωμένος να κοινοποιεί κάθε φορά όλα τα αναγκαία στοιχεία  προς την Εταιρεία.

 

Σε περίπτωση ωστόσο, κατά την οποία την εντολή ανάθεσης χορηγεί ταξιδιωτικός πράκτορας (Tour Operator), ο οποίος ενεργεί για λογαριασμό του παρόχου και με δεδομένες κάποιες αυξομοιώσεις, οι οποίες μπορεί να υφίστανται στην πράξη ανά περίπτωση, ως αρχική τιμή επί της οποίας υπολογίζεται η αναγραφόμενη έκπτωση, λαμβάνεται τότε η μέση τιμή, στην οποία προσφερόταν το πακέτο διαμονής την εβδομάδα, κατά την οποία ανήρτησε η Εταιρεία την προσφορά.

 

VII. Το Voucher ισχύει αποκλειστικά και μόνο για τον Αγοραστή, τα στοιχεία του οποίου αναγράφονται σε αυτό και πάντοτε μέχρι της ημερομηνία λήξεως, η οποία αναφέρεται στους όρους της Προσφοράς. Σε καμία περίπτωση, ο Αγοραστής δε δύναται να ζητήσει από τον Προμηθευτή ή το πρόσωπο που ενεργεί κατ’ εντολή του Προμηθευτή, χρηματικό αντάλλαγμα για αυτό ή οιοδήποτε άλλο προϊόν ή υπηρεσία πλην αυτού που αγόρασε μέσω της Προσφοράς που αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα. Μετά την ημερομηνία λήξεως, το Voucher παύει να ισχύει και ο Αγοραστής ουδεμία απαίτηση έχει έναντι του Προμηθευτή ή του προσώπου που ενήργησε κατ’ εντολή του. Σε περίπτωση απώλειας ή καταστροφής του, ο Προμηθευτής ή η Εταιρία δε φέρουν καμία ευθύνη.

VIII. Κατά την εμφάνιση του Voucher για εξαργύρωση εκδίδεται και χορηγείται από τον Προμηθευτή προς τον Αγοραστή νόμιμο παραστατικό (απόδειξη), στο οποίο περιέχεται η αξία της αγοράς. Σε ορισμένες περιπτώσεις το παραστατικό εκδίδεται και από το πρόσωπο, το οποίο ενεργεί κατ’ εντολή του Προμηθευτή για την προώθηση των υπηρεσιών του και αποστέλλεται ηλεκτρονικά από την Εταιρεία προς τον αγοραστή.

 1. Mε την επιφύλαξη όσων ισχύουν και αναγράφονται ειδικότερα κάθε φορά στους όρους της εκάστοτε προσφοράς σε σχέση με την πολιτική ακύρωσης, o Αγοραστής δύναται να υπαναχωρήσει αναιτιολόγητα από τη σύμβαση πώλησης του προϊόντος ή της υπηρεσίας εντός αποκλειστικής προθεσμίας δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την ενεργοποίηση της Προσφοράς, με έγγραφη κοινοποίηση του αιτήματός του (μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος στο [email protected]) προς την Εταιρεία (άρθρο 4 παρ.10 του Ν.2251/1994)
 2. Αναφορικά με την προώθηση, διάθεση και αγορά των προϊόντων και υπηρεσιών εφαρμόζονται για τον εκάστοτε Προμηθευτή (και το εκάστοτε πρόσωπο που ενεργεί κατ’ εντολή του Προμηθευτή) και Αγοραστή οι διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας περί Προστασίας του Καταναλωτή (Ν.2251/1994, όπως ισχύει σήμερα με το Ν.3587/2007 και ΕΚ 2016/679 GDPR).

 

Δ. Προσωπικός λογαριασμός

 1. Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να δημιουργήσει, εφόσον το επιθυμεί, προσωπικό λογαριασμό (account) στο ekdromi.gr, προκειμένου να διευκολυνθούν μελλοντικές συναλλαγές του, αλλά και να καταστεί δυνατός ο έλεγχος προηγούμενων αγορών, η ενημέρωση σχετικά με την κατάσταση του λογαριασμού, αλλά και η τροποποίηση προσωπικών στοιχείων, με σκοπό την αποφυγή ανακριβειών.
 2. Κάθε εγγεγραμμένος χρήστης (μέλος) του ekdromi.gr είναι υπεύθυνος για τη διατήρηση της μυστικότητας και ασφάλειας του κωδικού του λογαριασμού του. Οφείλει να γνωστοποιεί άμεσα και δίχως καθυστέρηση στη διαχείριση της ιστοσελίδας οποιαδήποτε προσπάθεια παραβίασης του ηλεκτρονικού του λογαριασμού ή οποιαδήποτε περίπτωση χρήσης του από τρίτο δίχως εξουσιοδότηση.

ΙΙΙ. Το ekdromi.gr διατηρεί το δικαίωμα να αποκλείει κάθε μέλος από τη χρήση της ιστοσελίδας και των υπηρεσιών της σε περίπτωση που διαπιστωθεί παραβίαση των όρων του παρόντος.

 1. Τα τηρούμενα στοιχεία των μελών δύνανται να κοινοποιηθούν ανά πάσα στιγμή στις αρμόδιες δικαστικές, αστυνομικές και διοικητικές αρχές, κατόπιν νομίμου αιτήματός τους και σύμφωνα με τις κάθε φορά ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις.

 

Ε. Τρόποι Πληρωμής

Οι αγορές που πραγματοποιούνται μέσω του ekdromi.gr γίνονται εντός Ελλάδος με την χρήση πιστωτικής κάρτας υπό την προϋπόθεση νόμιμης χρήσης αυτής. Oι κάρτες οι οποίες είναι αποδεκτές από τις συνεργαζόμενες τράπεζες (Alpha Bank, Eurobank) είναι οι Visa, Mastercard, Electron, Maestro, Diners όλων των τραπεζών. Η Εταιρεία εγγυάται την ορθότητα και ασφάλεια των συναλλαγών σας με την χρήση πρωτοκόλλου SSL και προστατεύει το απόρρητο των προσωπικών σας δεδομένων με την μη αποθήκευση ή μεταφορά προσωπικών σας στοιχείων σε servers της Εταιρείας. Αυτό σημαίνει ότι κάθε φορά που θέλετε να αγοράσετε ένα voucher οφείλετε να επανεισάγετε τον αριθμό της πιστωτικής σας κάρτας και να δηλώσετε ρητά ότι είστε ο κάτοχος της κάρτας ή πραγματοποιείτε καθ'όλα νόμιμη χρήση αυτής . Εάν η συναλλαγή σας δεν ολοκληρωθεί λόγω στιγμιαίου προβλήματος του λογισμικού, βλάβη της κύριας μνήμης ή διακοπής πρόσβασης στην σελίδα τότε θα θεωρηθεί ότι δεν συμμετέχετε ενεργά στην προσφορά και θα πρέπει να ξαναπροσπαθήσετε. Τα παραπάνω αποτελούν ενδεικτικές μόνο περιπτώσεις μη ολοκλήρωσης τραπεζικής συναλλαγής και όχι εξαντλητική λίστα.

 

Εναλλακτικά, δίνεται η δυνατότητα στον Αγοραστή να πραγματοποιήσει τις αγορές του μέσω PayPal, με e-banking (μέσω της υπηρεσίας MyBank), με κωδικούς πληρωμής ή με τραπεζικό έμβασμα σε έναν από τους τραπεζικούς λογαριασμούς της Εταιρείας οι οποίοι γνωστοποιούνται μέσω της σχετικής ενότητας της ιστοσελίδας του ekdromi.gr.

 

ΣΤ. Περιορισμένη άδεια

Η Εταιρεία, υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις, που τίθενται στο παρόν και όλους τους εφαρμοστέους νόμους και κανονισμούς, χορηγεί στο χρήστη ένα αμεταβίβαστο, προσωπικό, περιορισμένο δικαίωμα πρόσβασης και χρήσης της ιστοσελίδας και των περιεχομένων αυτής. Ειδικότερα, ο χρήστης υποχρεούται να τηρεί όλες τις επισημειώσεις που αφορούν πνευματικά δικαιώματα και άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα και να απέχει από οποιαδήποτε ενέργεια, μέσω της οποίας σκοπείται η τροποποίηση, αναπαραγωγή, δημόσια παρουσίαση ή χρησιμοποίηση της ιστοσελίδας και των στοιχείων της για οποιοδήποτε δημόσιο ή εμπορικό σκοπό.

 

Ζ.  Μεταβολές των όρων χρήσης

Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί τους παρόντες όρους για τη χρήση της ιστοσελίδας οποιαδήποτε χρονική στιγμή, χωρίς ειδοποίηση των χρηστών αυτής. Τροποποιήσεις, προσθήκες ή διαγραφές στους όρους και στις προϋποθέσεις τίθενται σε ισχύ άμεσα, δηλαδή από την ανάρτησή τους στην ιστοσελίδα. Με τη χρήση της ιστοσελίδας κατόπιν αυτών τεκμαίρεται ρητή αποδοχή των αλλαγών, τροποποιήσεων, προσθηκών ή διαγραφών. Για το λόγο αυτό συστήνεται η ανάγνωση των όρων χρήσης ανά τακτά χρονικά διαστήματα, προκειμένου να υπάρχει ασφαλής και έγκαιρη ενημέρωση για τυχόν αλλαγές στο περιεχόμενό τους.

 

Η. Περιορισμός Ευθύνης

Η ευθύνη της Εταιρείας απορρέει αποκλειστικά και μόνο από το ρόλο της ως διαμεσολαβητή.

 

Επισημαίνεται ότι η Εταιρία ουδεμία ευθύνη φέρει αναφορικά με τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που προωθούνται μέσω της Προσφοράς, για τα οποία αποκλειστικά υπεύθυνος έναντι του Αγοραστή είναι ο Προμηθευτής ή κάθε εξουσιοδοτημένο από τον ίδιο για την προώθηση των υπηρεσιών ή προσφορών του πρόσωπο. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά η Εταιρεία δεν ευθύνεται για την ποιότητα, τις ιδιότητες, τα επιμέρους χαρακτηριστικά των προϊόντων ή υπηρεσιών, για τυχόν νομικά ή πραγματικά ελαττώματα, καθώς και για τον τρόπο και χρόνο παράδοσης αυτών στους Αγοραστές.

Κάθε πληροφορία που αναρτάται σε σχέση με την Προσφορά και αναφέρεται στις προδιαγραφές των προϊόντων ή υπηρεσιών, γίνεται πάντοτε σύμφωνα με τις πληροφορίες και οδηγίες, που έχει λάβει η Εταιρία από τον Προμηθευτή ή ειδικά εξουσιοδοτημένο από τον ίδιο για την προώθηση των υπηρεσιών του πρόσωπο. Ως εκ τούτου, ευθύνη για παραπλανητική και αθέμιτη διαφήμιση, όπως αυτή ρυθμίζεται από το Ν. 1961/1991 και το άρθρο 9 σε συνδυασμό με τα άρθρα 9δ και 9ε του  Ν. 2251/1994 «Προστασία των καταναλωτών, δε δύναται να αποδοθεί ή στοιχειοθετηθεί σε βάρος της εταιρείας. Η εταιρεία περιορίζεται στην αναπαραγωγή του προωθητικού υλικού, το οποίο λαμβάνει από τους προμηθευτές.

Η Εταιρεία μεριμνά για την άρτια λειτουργία της ιστοσελίδας και την ακρίβεια του περιεχομένου της. Σε καμία περίπτωση ωστόσο δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι η τοποθεσία δε θα προσβληθεί από ιούς.

Η Εταιρία μπορεί, σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή, να μεταβάλει, αναστείλει ή διακόψει οποιαδήποτε επιμέρους λειτουργία της ιστοσελίδας, συμπεριλαμβανομένης της διαθεσιμότητας ή περιγραφής προϊόντος ή υπηρεσίας.

Η Εταιρεία εφιστά την προσοχή του χρήστη στο ενδεχόμενο η πρόσβαση στην παρούσα να ανασταλεί ή διακοπεί για λόγους ή προβλήματα που ανάγονται στους servers φιλοξενίας.

Για τις τραπεζικές σας συναλλαγές η Εταιρεία έχει εξασφαλίσει ένα ασφαλές περιβάλλον με την χρήση πρωτοκόλλου SSL και τη συνεργασία με αναγνωρισμένους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς στην Ελλάδα. Οποιοδήποτε κώλυμα παρουσιαστεί κατά την τραπεζική συναλλαγή αφορά αποκλειστικά σε ευθύνη της Τράπεζας και του χρήστη.

Κατά την αγορά του voucher ο Αγοραστής δηλώνει συνειδητά και υπεύθυνα ότι κάνει νόμιμη χρήση της πιστωτικής κάρτας που χρησιμοποιεί. Δεν ευθύνεται η Εταιρεία για μη νόμιμη χρήση αυτής.

Δεν βαρύνει την Εταιρεία η κάλυψη αξιώσεων τρίτων από παραπλάνησή τους, λόγω αντιγραφής, παραποίησης της σελίδας ή σφετερισμού μέρους αυτής από τρίτα μη εξουσιοδοτημένα πρόσωπα,  τα οποία προέβησαν στις ανωτέρω ενέργειες κατά παράβαση των πνευματικών και βιομηχανικών δικαιωμάτων της Εταιρείας και των χρηστών ηθών.

Η αποκατάσταση voucher, το οποίο ο Αγοραστής και Δικαιούχος αυτού έχει απωλέσει ή καταστρέψει από δική του υπαιτιότητα δεν αποτελεί ευθύνη της Εταιρείας.

Δεν εμπίπτει στα καθήκοντα της εταιρείας η επιστροφή χρημάτων, που αντιστοιχούν σε αγορασθείσα υπηρεσία, εάν ο αγοραστής δεν εκμεταλλεύθηκε το voucher στην χρονική περίοδο, που όφειλε ή δεν έμεινε ικανοποιημένος από την ποιότητα των υπηρεσιών.

Με σκοπό την ολοκληρωμένη πληροφόρηση του περιηγητή είναι δυνατόν η ιστοσελίδα να παραπέμπει σε συνδέσμους (links), οι οποίοι μεταφέρουν το χρήστη σε διαδικτυακές τοποθεσίες τρίτων. Ρητά δηλώνεται ότι η Εταιρεία σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο των συνδέσμων αυτών ή για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία προκληθεί στο χρήστη από την περιήγησή του σε αυτές τις σελίδες.

Θ. Δικαιώματα Βιομηχανικής και Πνευματικής Ιδιοκτησίας

Ο σχεδιασμός και τα περιεχόμενα της ιστοσελίδας, συμπεριλαμβανομένων των σημάτων, λογοτύπων, κειμένων, γραφικών, εικόνων, φωτογραφιών και λογισμικού αποτελούν ιδιοκτησία της Εταιρείας και προστατεύονται από την Ελληνική και Διεθνή Νομοθεσία. Απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, αναλογική ή ψηφιακή εγγραφή και μηχανική αναπαραγωγή, διανομή, μεταφορά, downloading, μεταποίηση, μεταπώληση, δημιουργία παράγωγης εργασίας ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό Πάροχο του ως άνω περιεχομένου της ιστοσελίδας. Τυχόν αναπαραγωγή, επανέκδοση, φόρτωση, ανακοίνωση, διάδοση ή μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης γραπτής άδειας της Εταιρείας. Η εμφάνιση του ως άνω περιεχομένου στην ιστοσελίδα δεν δύναται καθ’ οιονδήποτε τρόπο να εκληφθεί ως μεταβίβαση ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης οποιουδήποτε εκ των ανωτέρω στοιχείων.

 

Ι. Ευθύνη Χρήστη

Ο χρήστης της ιστοσελίδας του ekdromi.gr αποδέχεται ότι θα χρησιμοποιεί την παρούσα ιστοσελίδα σύμφωνα με το νόμο και τα χρηστά ήθη. Αποδέχεται ότι θα απέχει από κάθε δημοσίευση ή μετάδοση με κάθε τρόπο περιεχομένου, που είναι παράνομο, βλαβερό, απειλητικό, προσβλητικό, συκοφαντικό, δυσφημιστικό, χυδαίο, άσεμνο και καθ’ οιονδήποτε τρόπο αντίθετο στα χρηστά ήθη ή αποτελεί παραβίαση του απορρήτου κάποιου άλλου ατόμου, δείχνει εμπάθεια ή εκφράζει φυλετικές, εθνικές και άλλες διακρίσεις ή δύναται να προκαλέσει βλάβη σε ανήλικους με οποιονδήποτε τρόπο.  Θα αποφεύγει επίσης κάθε ενέργεια που παραβιάζει ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα, επαγγελματικό απόρρητο, πνευματικά δικαιώματα ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων, ενώ δεσμεύεται ότι δε προσπαθήσει να κάνει χρήση αρχείων ή προγραμμάτων, που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό τη διακοπή, την πρόκληση βλάβης, την καταστροφή ή τον εξοπλισμό της λειτουργίας οποιουδήποτε λογισμικού ή υλικού υπολογιστών, την απάτη ή ακόμη και τη συλλογή ή αποθήκευση προσωπικών δεδομένων άλλων χρηστών. Αναλαμβάνει την ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία προκληθεί από κακή ή αθέμιτη χρήση των σχετικών υπηρεσιών. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί κάποια από τις ως άνω παραβάσεις, το ekdromi.gr διατηρεί το δικαίωμα αυτόματης διαγραφής του παρανομούντος χρήστη, προβαίνοντας σε κάθε από το νόμο προβλεπομένη ενέργεια. Σε κάθε περίπτωση και με την επιφύλαξη όσων αναφέρονται ανωτέρω, ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να ενημερώνει τρίτους μέσω e-mail ή με τη βοήθεια των social media σχετικά με τις Προσφορές που διατίθενται μέσω της ιστοσελίδας.

 

ΙΑ. Ασφάλεια και απόρρητο συναλλαγών

Η παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων σας ενημερώνει για τις πληροφορίες, τις οποίες συλλέγουμε στο πλαίσιο της συνεργασίας μας και εξηγεί τους σκοπούς συλλογής και επεξεργασίας, αλλά και τον τρόπο χρησιμοποίησής τους. Περαιτέρω, σας παρουσιάζει τον τρόπο, με τον οποίο θωρακίζουμε τις πληροφορίες και τα δεδομένα σας, διασφαλίζοντας αξιοπιστία και εμπιστευτικότητα. Η εκδήλωση ενδιαφέροντος για την αγορά μίας υπηρεσίας, καθώς επίσης και η δημιουργία προσωπικού λογαριασμού στην ιστοσελίδα ekdromi.gr συνιστά ρητή αποδοχή αυτής.